Leden

ALAEU Fokregels

Versie 2024-01, geldend vanaf 1 januari 2024
Aan dit document kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

 1. De ALAEU registreert Australian Labradoodles en parent breeds, die voor het fokken van Australian Labradoodles of Labradoodle origen worden gebruikt, en verstrekt exacte en betrouwbare stambomen als er is gefokt volgens de fokregels en code van ethiek. Vanaf 01-07-2017 worden geen stambomen verstrekt als er niet is gefokt volgens de fokregels en de code van ethiek.
 2. De regels voor registratie worden gemaakt door het Bestuur van de ALAEU. Voorwaarde voor registratie is dat tenminste een 100% traceerbare stamboom, voorzien van chipnummer, naam, geboortedatum en handtekening van de fokker, wordt verstrekt. De ALAEU zal het gebruik van parent-breeds alleen toestaan als van deze hond een officiële FCI stamboom (of daaraan gelijk) kan worden overlegd. Van Labradoodle Origens moet de stamboom van de oorspronkelijke ouders worden overlegd. Labradoodle Origens en andere parent breeds kunnen alleen worden gebruikt nadat dit door het bestuur is goedgekeurd. Om deze toestemming te krijgen is minimaal het volgende nodig:
  • Onbewerkte foto’s van de hond, waarop het volgende is te zien: bouw, staart, hoofd, lichaam en vacht
  • Officiële FCI stambomen
  • Alle volgens de ALAEU fokregels verplichte gezondheidsuitslagen
  • Alle volgens de ALAEU fokregels verplichte gezondheidsuitslagen
  • Een geschreven document waarin de fokker aangeeft waarom deze hond zou moeten worden toegevoegd aan de database en waarom juist deze hond iets zou kunnen toevoegen aan het ras
  • Stambomen van nog niet in de ZooEasy geregistreerde (voor)ouders
 3. Lidmaatschap ALAEU
  • Men kan lid worden als fokker van de ALAEU als men in het bezit is van een Australian Labradoodle die potentieel geschikt is als fokhond. Tot het moment dat deze hond volledig is goedgekeurd als fokhond conform de fokregels van de ALAEU ben je aspirant-lid. Het aspirant lidmaatschap houdt in dat er geen stemrecht is en er ook geen verkiezing binnen het Bestuur kan plaatsvinden.
  • Elke bij de ALAEU aangesloten fokker heeft één stem tijdens een ledenvergadering (dit geldt dus niet voor aspirant-leden) en wordt tijdens de ledenvergadering vertegenwoordigd door één persoon. Per fokker mag één geregistreerde partner van die fokker actief deelnemen aan de ledenvergadering, maar deze partner is geen lid een heeft geen stemrecht. Het bestuur houdt een registratie bij van partners van leden. De partners dienen tegelijkertijd met het lidmaatschapsgeld van het lid een jaarlijkse bijdrage te betalen. Het bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten dat alleen leden toegang hebben tot een (deel van de) ledenvergadering.
  • Fokkers van Australian Labradoodles kunnen lid zijn van de ALAEU met uitzondering van:
   • Iedereen die honden koopt alleen met de intentie om deze door te verkopen aan anderen.
   • Iedereen die honden fokt, koopt of verkoopt op een wijze die niet in overeenstemming is met de doelen en fokregels en code van ethiek van de ALAEU.
   • Iedereen die is veroordeeld wegens verwaarlozing of mishandeling van dieren.
 4. Beslissingen over een lidmaatschap worden genomen door het bestuur van de ALAEU. Indien het Bestuur acht dat de uitzonderingen in regel nummer 3 van toepassing zijn, kan een lidmaatschap worden geannuleerd.
 5. Verkiezingen voor het Bestuur van de ALAEU worden om het jaar gehouden voor 3 of 4 posities, zodat iedere positie steeds voor 2 jaar kan worden ingevuld. Alleen leden van de ALAEU die Australian Labradoodles fokken mogen gekozen worden in het Bestuur van de ALAEU of mogen stemmen bij ALAEU verkiezingen.
 6. Lidmaatschapsgeld is jaarlijks verschuldigd voor alle leden. De hoogte van het lidmaatschap mag per jaar worden bepaald door het Bestuur van de ALAEU.
 7. Fokkers moeten zich houden aan de reglementen van de ALAEU en de code van ethiek, deze zullen elk jaar aan alle (aspirant) leden worden verstuurd ter ondertekening. Als de documenten ondertekend retour zijn ontvangen en het lidmaatschapsgeld is betaald, ontvangt men het ALAEU logo voor het nieuwe jaar. Wanneer een fokker zich op de een of andere wijze daar niet aan houdt kunnen maatregelen genomen worden en kan zelfs overgegaan worden tot opzegging van het lidmaatschap van de ALAEU. Het Bestuur kan deze beslissing nemen.
 8. Een fokker dient zijn kennelnaam en naam welke gebruikt gaat worden om de puppy’s te registreren (bijv. Kennel is Komische Doodles en puppynaam wordt Komische Goofy) aan te vragen en de daarvoor benodigde betaling te voldoen.
 9. Een fokker moet al zijn fokhonden welke eigendom zijn en worden gebruikt in zijn fokprogramma voor Australian Labradoodles bij de ALAEU registreren. Honden moeten bij de ALAEU zijn geregistreerd voor zij worden gedekt of worden gebruikt als dekhond. Het formulier op de website van de ALAEU om een fokhond te registreren dient hiervoor te worden gebruikt. De registratie van een fokhond kost € 20,–. Vanaf 01-12-2019 mag het inteeltpercentage van een aangekochte, niet ALAEU, fokhond niet hoger zijn dan 5%.
 10. Voor iedere fokhond moet een ALAEU fokker de door de ALAEU verplichte benodigde gezondheidstesten verrichten en opsturen naar office@alaeu.com voor de hond wordt gedekt of wordt gebruikt als dekreu.
 11. Fokkers moeten altijd fokken en handelen conform de wet in het land waar de fokker woont en fokt. Zijn de regels van een land soepeler dan de regels van de ALAEU dan gelden de regels van de ALAEU, zijn de regels van het land strenger dan de regels van de ALAEU dan gelden de regels van het land.
 12. Fokkers dienen voor iedere pup die zij verkopen een verkoopcontract op te stellen. Een gezondheidsgarantie van tenminste 1 jaar is verplicht. Fokkers dienen een “handleiding” (verzorgingsrichtlijnen) voor de pup mee te geven aan iedere koper van een puppy.
 13. Alle honden in het fokprogramma en honden die door een fokker worden verkocht dienen permanent geïdentificeerd te kunnen worden door een microchip. Dit nummer dient vermeld te worden op alle documenten aangaande de hond welke aan de ALAEU verstrekt worden.
 14. Het is niet toegestaan een dekking tussen 2 ouderhonden te herhalen die in een eerder geval 1 of meer ernstig zieke pups heeft voortgebracht. Ook mogen fokkers nooit bewust 2 honden laten paren welke nakomelingen kunnen geven met een (al dan niet genetische) afwijking die de kwaliteit van leven beïnvloedt.
 15. Het is niet toegestaan te fokken met een hond met een ernstig gezondheidsprobleem (waarvan een genetische component niet 100% uitgesloten kan worden), ook niet als dit probleem d.m.v. een operatie is verholpen of d.m.v. medicijnen onder controle blijft.
 16. Het juiste ALAEU logo dient op de website en andere media-kanalen van alle aangesloten fokkers te staan.
 17. Fokkers mogen het logo van de ALAEU niet gebruiken zolang ze niet hebben vernomen dat hun lidmaatschap is geaccepteerd. In geval een lidmaatschap is of wordt beëindigd moet het logo van alle websites of ander marketingmateriaal worden verwijderd.
 18. Fokkers dienen juiste informatie te verstrekken en alle fokhonden in hun programma die actief worden ingezet voor het fokken dienen met hun geregistreerde naam, ALAEU-registratienummer, ras, generatie en kleur vermeld te zijn op hun website of in enige andere vorm van promotiemateriaal.
 19. Fokkers mogen geen enkele vorm van promotionele publicatie inzake de ALAEU, zowel geschreven, mondeling als via andere media, verstrekken zonder toestemming van het Bestuur van de ALAEU.
 20. Verkoop pups met contract of fokverbod
  Australian Labradoodle pups geboren vóór 1 mei 2019 welke niet bedoeld zijn om mee te fokken mogen uitsluitend onder contract worden verkocht, hetgeen inhoudt dat zij voor de leeftijd van 18 maanden gecastreerd/gesteriliseerd dienen te worden. Een bewijs daarvan moet worden gestuurd aan: office@alaeu.com (Dit alles volgens de ALAEU fokregels en code van ethiek versie 2019-01) Australian Labradoodle pups geboren na 1 mei 2019 welke niet bedoeld zijn om mee te fokken mogen op 2 manieren worden verkocht.
  • Zij moeten worden gecastreerd of gesteriliseerd voordat zij 18 maanden oud zijn. Dit noemen we het zogenaamde “onder contract verkopen”. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
   1. een bewijs van castratie/sterilisatie(desexing formulier of factuur van de dierenarts), met chipnr, moet door de eigenaar aan de fokker worden overhandigd.
   2. er moet een boete in het contract worden opgenomen van minimaal 10.000 euro voor het niet naleven van de castratie/sterilisatie plicht binnen 18 maanden na de geboorte
   3. een pup die onder contract is verkocht, mag niet gebruikt worden voor de fok.
   4. indien een pup naar het buitenland (hieronder wordt verstaan: een ander land dan dat waar de pup is geboren) wordt verkocht, mag deze pup alleen onder contract worden verkocht als de koper in een EU-land of Zwitserland woont.
   5. de fokker is zelf verantwoordelijk dat de pupkoper het contract naleeft en moet er actief voor zorgen dat de castratie/sterilisatie wordt uitgevoerd binnen 18 maanden.
  • Een tweede mogelijkheid is om in het koopcontract een fokverbod af te spreken:
   1. Er moet nadrukkelijk worden vermeld dat er met de gekochte hond NOOIT voor nakomelingen mag worden gezorgd.
   2. De fokker is zelf verantwoordelijk om te monitoren of een pupkoper zich hier ook aan houdt.
   3. Er moet een boete in het contract worden opgenomen van minimaal 10.000 euro voor het niet naleven van het fokverbod.
  • Voor nestjes geboren op of na 01 oktober 2021 is het verboden om pups te castreren voordat zij het nest verlaten. Een uitzondering op deze regel kan bij het bestuur worden aangevraagd door de fokker.
 21. Een lid van de ALAEU dient de ALAEU in kennis te stellen van enige fokhond of pup welke een bepaalde (chronische) ziekte blijkt te hebben die de kwaliteit van leven schaadt. Hierbij dienen de naam en registratienummers van zowel de vader als de moeder vermeld te worden. Deze informatie is t.b.v. het bevorderen van de genetische gezondheid van het ras. Verstrek indien mogelijk ook de informatie en diagnose van de dierenarts.
 22. Een fokker dient elk nest te registreren binnen 110 dagen na de geboorte. De registratie van een nest kost € 20,– per pup. Wordt het nest na deze 110 dagen geregistreerd wordt er een boete van € 10,– per pup opgelegd.
 23. Alle bedragen verschuldigd t.b.v. lidmaatschap van de ALAEU of registratie dienen onmiddellijk voldaan te worden met gebruikmaking van de betaalmogelijkheid op de website of door middel van overmaking naar de volgende bankrekening:
  RABObank, Australian Labradoodle Association of Europe, IBAN NL50 RABO 0352 2634 82 – BIC RABO NL2U
 24. Een teef moet minimaal 16 maanden oud zijn ten tijde van een dekking. Een teef mag geen nest meer krijgen na haar 8e Teven mogen niet meer dan 5 nesten in hun leven krijgen en er moet minimaal 10 maanden rust zijn tussen 2 nestjes. (In Nederland schrijft de wet 12 maanden voor tussen 2 nestjes) De ALAEU regels dienen ten alle tijden gevolgd te worden. Indien de regels in de wet strenger zijn dan de ALAEU regels, dan moet de wet worden gevolgd. Indien de regels in de wet soepeler zijn dan de ALAEU regels dienen de ALAEU regels gevolgd te worden.
 25. Het inteeltpercentage van een verparing mag maximaal 5% zijn. Het percentage aangegeven door Zooeasy op het moment van registratie door de ALAEU is hiervoor leidend. Het is aan te raden om een print-screen te maken op het moment dat u een test-stamboom maakt met daarop duidelijk het percentage. Dit kan namelijk wijzigen als er nieuwe honden worden ingevoerd.
 26. Nieuwe leden moeten voor de eerste 3 nestjes, minimaal 1 maand voor een geplande dekking, toestemming voor deze combinatie vragen aan de fokcommissie. Voor een teefje dient dan tevens een “reserve” reu te worden aangevraagd. Een dekking mag alleen plaatsvinden na goedkeuring van de fokcommissie. U kunt hiervoor een mail sturen aan fokcommissie@gmail.com
 27. Gezondheidsonderzoeken
  De volgende testen zijn verplicht alvorens een hond gebruikt mag worden voor de fok. De testuitslagen moeten naar office@alaeu.com gestuurd worden of via het formulier op de ALAEU-website, waarna ze in de database worden opgenomen. In geval van twijfel over uitslagen van DNA testen is het Bestuur gerechtigd om de test opnieuw te laten doen door een dierenarts.
  • DNA testuitslagen
   DNA testuitslagen van de volgende laboratoria worden geaccepteerd:
   • Van Haeringen (VHL Genetics)
   • Genomia
   • Laboklin
   • Embark (vanaf 26 november 2022)
   • Andere laboratoria zijn ook mogelijk
  • Algemene gezondheidscheck:
   • Iedere fokhond die na 01-01-2018 de leeftijd van 1 jaar bereikt moet door een dierenarts worden onderzocht.
   • Dit moet gebeuren volgens het formulier dat u op de ALAEU website kunt vinden.
   • Schofhoogte: Honden die geboren zijn op of na 1 januari 2022 dienen met de leeftijd van 1 jaar een schofthoogte te hebben die voldoet aan de ras standaard, dus een schofthoogte te hebben van minimaal 35 cm tot maximaal 63 cm. Honden met een schofthoogte kleiner dan 35 cm of groter dan 63 cm worden uitgesloten voor de fok.
   • Gebit
    • Er mag alleen gefokt worden met honden met een schaargebit. Met een onder- of overbeet mag niet gefokt worden. Bij twijfel moet dit voorgelegd worden aan het bestuur.
    • Tanden die prikken in het tandvlees zijn niet toegestaan.
    • Ontbrekende tanden zijn niet wenselijk. Wanneer een element ontbreekt dient dit te worden voorgelegd aan het bestuur.
   • Testikels:
    • Een reu die gebruikt wordt voor de fok moet op de leeftijd van 6 maanden beschikken over 2 ingedaalde testikels.
  • Heupen
   • Heupen moeten door OFA of PennHIP (vanaf 1 november 2020) worden beoordeeld.
   • Fokkers mogen zelf kiezen of ze voor de heupen de OFA of de PennHIP test methode gebruiken.
   • Honden geboren op of na 01-01-2015 moeten minimaal 12 maanden oud zijn op het moment van testen met de OFA methode.
   • Honden die geboren zijn na 1-1-2015 en op 1-jarige leeftijd een OFA-fair uitslag hebben mogen (nog) niet worden ingezet voor de fok. Zij moeten op 2-jarige leeftijd opnieuw worden getest. De laatste uitslag is bindend (final)
   • De PennHIP mag vanaf 16 weken worden uitgevoerd en de uitslag is levenslang geldig.
   • Er mag niet worden gefokt met honden met een OFA score lager dan OFA (final) Fair en een PennHIP score van 0.60 of hoger.
   • OFA/BVA equivalenten:
    1. OFA excellent = BVA 0-4
    2. OFA good        = BVA 5-10
    3. OFA fair           = BVA 11-18
   • De tabel is onderaan de pagina toegevoegd.
  • Ellebogen
   • Honden moeten minimaal 12 maanden oud zijn op het moment van testen.
   • Ellebogen moeten door OFA worden beoordeeld.
   • Er mag alleen gefokt worden met honden die een OFA “negative” uitslag hebben.
  • Patella’s
   • Honden moeten minimaal 12 maanden oud zijn op het moment van testen. Patella’s mogen niet met narcose getest worden.
   • Fokhonden, geboren na 1-1-2012, moeten getest worden op patella luxatie door een erkend patella specialist. (deze zijn te vinden op de site van de Raad van Beheer) (OFA patella-formulieren worden niet geaccepteerd). Voor leden die buiten Nederland wonen moet de Patella specialist geaccrediteerd zijn door een landelijke fokvereniging die staat geregistreerd bij de FCI
   • Voor het fokken geldt het volgende:
    1. graad 0 x graad 0 : toegestaan
    2. graad 0 x graad 0 maar flexibel/los : toegestaan
    3. 2x graad 0 maar flexibel/los : dekking vanaf 1-1-2017 niet meer toegestaan. Vanaf 1-5-2019 wel
    4. Graad 1 x graad 0 (wel verplicht te testen ook honden van voor 01-01-2012) : toegestaan. Honden geboren na 1-5-2019 met graad 1 of hoger niet
    5. Graad 1 x 0 maar flexibel/los : dekking vanaf 1-1-2017 niet meer toegestaan
  • PRA/PRCD
   • Van een geplande kruising dient 1 van beide fokhonden vrij te zijn van PRA/PRCD, voordat de dekking plaatsvindt. Bij voorkeur getest, maar vrij door ouderschap is toegestaan.
   • Reuen geboren op of na 01-01-2023 moeten verplicht via DNA worden getest. Vrij door ouderschap is voor hen niet meer toegestaan.
  • DM (Degeneratieve Myleopathie)
   • Van een geplande kruising dient 1 van beide fokhonden vrij te zijn van DM, voordat de dekking plaatsvindt. Bij voorkeur getest, maar vrij door ouderschap is toegestaan.
   • Reuen geboren op of na 01-01-2023 moeten verplicht via DNA worden getest. Vrij door ouderschap is voor hen niet meer toegestaan.
  • EIC: (Exersice Induced collapse)
   • Van een geplande kruising dient 1 van beide fokhonden vrij te zijn van EIC, voordat de dekking plaatsvindt. Bij voorkeur getest, maar vrij door ouderschap is toegestaan. Deze regel geld voor dekkingen vanaf 1-1-2017.
   • Reuen geboren op of na 01-01-2023 moeten verplicht via DNA worden getest. Vrij door ouderschap is voor hen niet meer toegestaan.
  • IC (Improper coat):
   • Van een geplande kruising dient 1 van beide fokhonden vrij te zijn van IC, voordat de dekking plaatsvindt. Bij voorkeur getest, maar “normaal” door ouderschap is toegestaan.
   • Reuen geboren op of na 01-01-2023 moeten verplicht via DNA worden getest. Vrij door ouderschap is voor hen niet meer toegestaan.
  • Jaarlijkse OOGTEST:
   • De oogtest moet elk jaar worden uitgevoerd door een ECVO erkend oog-specialist. Op het moment van dekking mag de oogtest nooit ouder zijn dan 1 jaar.
   • Met de volgende oogziekten is het de keus en verantwoording van de fokker zelf om te fokken:
    1. MPP iris to iris
    2. Retina Dysplasie (multi)focal
    3. Distichiasis
    4. Ectropion
    5. Entropion
    6. Cornea Dystrophy
    7. PHTV/PHPV graad 1
   • Met de volgende oogziekten mag NIET worden gefokt:
    1. MPP lens, cornea en lamina
    2. PHTVL/PHPV graad 2-6
    3. Cataract
    4. Retina dysplasia geographic, local
    5. Hypoplasie/Micopapilla
    6. Retina degeneration
    7. Lens Luxation (primary)
    8. Colly eye
   • Alle andere opmerkingen of aandoeningen die zijn aangegeven op het ECVO formulier dienen te worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal dit aan een specialist voorleggen.
  • DNA-profiel:
   • Van alle fokhonden moet een DNA-profiel worden vastgelegd door het Van Haeringen instituut, Genomia of Laboklin.
   • Ouderschapscontrole is verplicht indien er van beide ouders een profiel is vastgelegd bij één van deze laboratoria. Wanneer één of beide ouders niet bij deze laboratoria bekend zijn (ingeval van importeren fokhond) wordt er een DNA profiel vastgelegd zonder ouderschapscontrole.
 28. Addison
  De ziekte van Addison is een ernstige ziekte, waarvoor helaas geen test bestaat om te weten welke honden drager van de ziekte zijn. Fokkers moeten hun verantwoordelijkheid nemen door te proberen te voorkomen dat deze ziekte verspreid wordt binnen het ras. Daarom heeft de ALAEU richtlijnen voor het omgaan met Addison. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op die van de Amerikaanse Poedel Club (zij kennen deze ziekte al lang). De richtlijnen zijn als volgt:
  • puppy’s uit lijnen met een hoog risico mogen alleen worden verkocht als huishond.
  • zieke honden worden uitgesloten van de fok
  • honden met een hoog risico (dichtbij familie van, of met meerdere Addison voorouders) moeten niet gekruist worden met honden met eenzelfde risico
  • alleen honden met een goede kwaliteit (en familie van een Addison lijder) zouden gebruikt moeten worden voor de fok
  • honden met een hoog risico, moeten spaarzaam ingezet worden voor de fok en alleen met honden met een laag risico.
 29. Een fokker die fokhonden verkoopt zal:
  • fokpuppies zeer zorgvuldig selecteren lettend op temperament, gezondheid, vacht en bouw
  • iedere verkochte fokhond blijven volgen om er zeker van te zijn dat er niets “verkeerds” wordt gedaan met de bloedlijn en dat de gezondheidstesten op zijn minst worden uitgevoerd
  • zal er naar streven dat een koper van een fokhond zich aansluit bij de ALAEU/ALAA/ALA/WALA, maar zich minimaal houdt aan de fokregels van één van de hiervoor genoemde verenigingen voor de betreffende fokhond.
  • als een fokhond terug komt naar de fokker wegens gezondheidsproblemen of vanwege problemen met het karakter, zal deze fokker de hond niet opnieuw voor de fok mogen verkopen of gebruiken.
  • Mentor zijn voor de koper van een fokhond indien het om de eerste fokhond gaat.
  • De verkopende fokker moet de verkoop van een fokhond aan een andere fokker zelf doorgeven via het daarvoor bestemde formulier op de ALAEU website.
 30. Co-ownership
  Honden mogen gezamenlijk eigendom zijn van leden en niet-leden, maar het lid heeft de volgende verantwoordelijkheden:
  • Alle honden waarmee gefokt wordt moeten voldoen aan de gezondheidseisen zoals gesteld binnen de ALAEU
  • Het ALAEU-lid moet zorgdragen voor registratie van alle pups die voortkomen uit een kruising tussen een ALAEU-hond en een niet ALAEU-hond. Stambomen worden alleen verstrekt als de teefeigenaar lid is van de ALAEU.
 31. Het kruisen van ALAEU-honden met niet-ALAEU geregistreerde honden
  • Het is toegestaan om een ALAEU reu te kruisen met een niet ALAEU teefje. De nestjes worden niet geregistreerd.
  • Het is toegestaan om een ALAEU teefje te kruisen met een niet ALAEU Australian Labradoodle reu. Beide honden en de combinatie dienen volledig te voldoen aan alle ALAEU regels. Het nestje moet worden geregistreerd en hiervoor zullen ALAEU stambomen worden verstrekt. De reu wordt wel geregistreerd maar krijgt geen ALAEU nummer of stamboom.
 32. Indien een fokker op enige wijze af wenst te wijken van de reglementen of code van ethiek dient hij schriftelijke toestemming van het Bestuur te hebben.
 33. Indien een fokker zijn/haar administratieve verplichtingen volgens de fokregels en code van ethiek niet nakomt zal er een financiële boete van € 10,– bovenop de normale fee worden opgelegd. Indien een fokker op andere wijze de fokregels en/of code van ethiek overtreed volgt er een officiële waarschuwing. De waarschuwing wordt 2 jaar lang gehandhaafd, hierna vervalt de waarschuwing. Heeft een fokker echter 3 waarschuwingen binnen 2 jaar gekregen zal zijn/haar lidmaatschap worden opgezegd. Het bestuur heeft de mogelijkheid om, indien nodig, 2 onafhankelijke deskundigen te raadplegen.
 34. Per nest geboren op of na 01-01-2022 mogen maximaal 3 pups worden bestemd om mee te fokken. (totaal van zelf aanhouden/verkopen/ruilen)
 35. Een reu geboren vanaf 01-01-2022 mag in zijn eerste 3 levensjaren maximaal 10 nestjes voortbrengen. Als de reu 3 jaar of ouder is zijn er geen beperkingen meer op het aantal nestjes.

Tabel

OFA Final FairOFA GoodOFA ExcellentPennHIP < 0.50PennHIP 0.50-0.60
OFA Final FairNoYesYesYesNo
OFA GoodYesYesYesYesYes
OFA ExcellentYesYesYesYesYes
PennHIP < 0.50YesYesYesYesYes
PennHIP 0.50-0.60NoYesYesYesNo

Definities

Australian Labradoodle

Iedere hond die wordt beschouwd als een Australian Labradoodle onder het huidige generatieschema van de ALAEU.

Labradoodle Origin

Iedere kruising tussen een raszuivere poedel en een raszuivere Labrador of multigeneratie kruisingen poedel/Labrador met vastgelegde lijnen vanuit een door de ALAEU goedgekeurde kennelclub.

Parent-Breed

Iedere hond zoals erkend door de ALAEU als een parent breed van de Australian Labradoodle (op dit moment ieder formaat Poedel, Labrador Retriever en (Engelse Cocker of Amerikaanse Cocker of Ierse Water) Spaniel.